Bilingualism

Sylwadau wrth farcio gwaith y disgyblion

Comments when marking pupils’ work

Clod – Praise

Ardderchog – Excellent

Bendigedig - Great

Ymdrech dda – Good effort

Da iawn – Very good

Gwaith da – Good work

Gwaith o safon uchel – Work of a high standard

Taclus! – Neat!

Targedau – Targets

Cofiwch ... – Remember ...

Rhaid meddwl am ... - You must think about ...

Dylech chi ... – You should ...

Gwella - Improving

Gorffennwch! – Finish!

Tanlinellwch! – Underline!

Dyddiad? – Date?

Anhaclus! – Untidy!